Statut

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Klub Inżynierii Ruchu, zwany dalej KLIR, jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem zrzeszającym osoby zainteresowane inżynierią ruchu z racji wykonywanego zawodu albo ze względu na współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie inżynierii ruchu.
2. Terenem działania KLIR jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w celu właściwej realizacji zadań statutowych, KLIR może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
2a. Stowarzyszenine Klub Inżynierii Ruchu może używać nazwy skróconej KLIR.
3. Siedzibą stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu jest Przeźmierowo.
4. KLIR posiada odznakę organizacyjną, prawnie zastrzeżony znak firmowy (emblemat) oraz używa pieczęci. Wzory znaku i pieczęci określa załącznik nr 1 do Statutu.
§2
1. KLIR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw KLIR może zatrudniać pracowników.
§3
1.Głównym celem działania KLIR jest integracja środowiska związanego z tą dziedziną techniki z równoczesnym pogłębianiem wiedzy i podnoszeniem poziomu merytorycznego członków Klubu, a w szczególności:
a) umacnianie i utrwalanie poczucia więzi zawodowej w tym środowisku,
b) wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów merytorycznych,
c) organizowanie wymiany oraz dostępu do materiałów, informacji i opracowań pomocnych w działalności inżynierów ruchu,
d) popularyzacja idei tanich i efektywnych rozwiązań transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań i rozwiązań gwarantujących obniżenie poziomu zagrożenia wypadkowego,
e) popularyzacja idei humanizacji projektowania, a w szczególności wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz ochrony środowiska naturalnego i miejskiego,
f) reprezentowanie szeroko rozumianych interesów środowiska inżynierów ruchu na zewnątrz, a zwłaszcza ochrona prestiżu zawodu inżyniera ruchu,
g) popularyzacja prawidłowych zachowań i kultury użytkowników systemów transportowych.
2. KLIR realizuje założone cele przez:
a) organizowanie różnych form kontaktów koleżeńskich i współpracy członków,
b) organizowanie ochrony prawnej członków oraz moralnego i materialnego wsparcia potrzebujących,
c) udzielanie porad i konsultacji oraz pomoc w wyborze ekspertów z danego zakresu,
d) opracowywanie i prezentowanie wspólnych opinii i stanowisk środowiska,
e) wydawanie i rozpowszechnianie informatora KLIR,
f) okresowe organizowanie seminariów i spotkań członków KLIR połączonych z dyskusją nad wybranymi problemami merytorycznymi (ogólnymi i lokalnymi),
g) organizowanie i prowadzenie różnych form szkolenia członków,
h) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystyczne),
i) prowadzenie orzecznictwa i doradztwa technicznego, usług technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych,
j) udzielanie prawa do powoływania się na poparcie KLIR osobom fizycznym i prawnym gwarantującym wysoki poziom świadczonych usług oraz ich promowanie,
k) współpracę i wymianę doświadczeń z odpowiednimi organizacjami w kraju i zagranic
l) inne działania na rzecz Klubu i jego członków.

II. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§4
Członkowie KLIR dzielą się na:
a) założycieli,
b) zwyczajnych,
c) wspierających.
§5
1. Członkiem założycielem KLIR jest osoba, która aktywnie uczestniczyła w tworzeniu klubu i wpisała się na listę założycieli.
2. Członkowie założyciele mają prawo do:
a) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz KLIR,
b) udziału we wszystkich formach działania KLIR,
c) korzystania z pomocy KLIR,
d) noszenia odznaki organizacyjnej KLIR.
§6
1. Członkiem zwyczajnym KLIR może być każda osoba pełnoletnia zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, która spełnia warunki określone w §1 ust.1 Statutu.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd KLIR:
a) na podstawie pisemnej deklaracji osoby pragnącej należeć do Klubu, potwierdzonej przez dwóch członków KLIR, w tym przynajmniej jednego członka założyciela oraz
b) po wniesieniu wpisowego, którego wysokość określa rokrocznie Walne Zebranie członków KLIR.
3. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) czynnego, a po odbyciu rocznego stażu członkowskiego także do biernego wyboru do władz KLIR,
b) udziału we wszystkich formach działania KLIR,
c) korzystania z pomocy KLIR,
d) ubiegania się o uprawnienie do noszenia odznaki organizacyjnej KLIR.
§7
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana statutową działalnością KLIR, która pisemnie zdeklarowała stałe poparcie finansowe na rzecz Klubu I została przyjęta przez Zarząd KLIR.
2. Członkowie wspierający mają prawo do:
a) udziału we wszystkich formach działalności KLIR,
b) korzystania z pomocy KLIR (opinie, ekspertyzy, konsultacje itp.),
c) rekomendacji KLIR.
3. Członek wspierający działa w KLIR za pośrednictwem swego przedstawiciela.
§8
Członek KLIR zobowiązany jest do:
a) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,
b) przestrzegania zasad etyki ogólnoludzkiej i zawodowej,
c) dbania o dobro I dobre imię KLIR,
d) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,
e) regularnego opłacania składek członkowskich,
f) wywiązywania się z innych obowiązków i świadczeń uchwalonych przez Walne Zebranie KLIR.
§9
1. Członkostwo KLIR ustaje w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu
b) skreślenia przez Zarząd Klubu na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich za jeden rok mimo pisemnego upomnienia,
c) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
2. Członek skreślony na skutek zalegania z opłatą składek może być ponownie przyjęty z zachowaniem ciągłości stażu po uregulowaniu wszystkich zaległości finansowych.
3. Członek wykluczony może być ponownie przyjęty w poczet członków KLIR na warunkach nowowstępującego, jednak nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty wykluczenia.
III. Struktura organizacyjna i władze stowarzyszenia
§10
Władzami Klubu Inżynierii Ruchu są:
a) Walne Zebranie KLIR,
b) Zarząd KLIR,
c) Komisja Rewizyjna KLIR,
d) Sąd Koleżeński KLIR.
§11
1. Walne Zebranie jest najwyższym organem KLIR sprawującym nadzór i kontrolę nad jego działalnością.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należą sprawy:
a) powoływania i odwoływania Prezesa KLIR, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
b) zatwierdzania ramowych planów i programów działania oraz sprawozdań z ich wykonania,
c) udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) podejmowania uchwał o zmianie statutu,
e) podejmowania uchwał o rozwiązaniu KLIR,
f) rozpatrywania odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
g) uchwalania regulaminów pracy, wysokości składek i opłat, warunków i wysokości stosowanych ulg oraz innych dokumentów i wytycznych do pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej) i Sądu Koleżeńskiego.
3. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd KLIR co najmniej raz w roku, pisemnie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co 4 lata.
5. Walne Zebranie może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 2 miesięcy od daty wpływu wniosku do Zarządu.
6. Uchwały Walnego Zebrania, z wyłączeniem przypadków określonych w Statucie, mogą być podejmowane zwykłą większością głosów, niezależnie od quorum jeżeli wszyscy członkowie KLIR zostali o nim zawiadomieni na piśmie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
§12
1. Zarząd kieruje działalnością KLIR w okresie między Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd KLIR składa się z prezesa i 6 członków wybranych przez Walne Zebranie.
3. Zarząd jest odpowiedzialny za swoja działalność przed Walnym Zebraniem KLIR.
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
§13
1. Zarząd KLIR reprezentuje prezes.
2. W czasie nieobecności prezesa KLIR, funkcję tę sprawuje jeden z wiceprezesów.
§14
1. W przypadku ustąpienia prezesa KLIR w okresie między Walnymi Zebraniami, funkcję prezesa przejmuje jeden z wiceprezesów wybrany przez Zarząd.
2. Uzupełnienie składu Zarządu w czasie trwania kadencji, w tym wybór prezesa w przypadku wymienionym w ust.l, następuje na najbliższym Walnym Zebraniu KLIR.
§15
1. Zebrania Zarządu KLIR powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.
2. W zebraniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie założyciele KLIR.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków (quorum).
§16
Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie interesów KLIR na zewnątrz,
b) opracowywanie planów działalności merytorycznej oraz preliminarza wpływów i wydatków,
c) przyjmowanie nowych członków oraz powoływanie grup, i zespołów KLIR
d) podejmowanie uchwal w sprawach nabywania albo zbywania majątku lub obciążenia majątku nieruchomego,
e) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do współpracy lub o inicjatywach i działaniach wspólnych z innymi organizacjami lub stowarzyszeniami.
§17
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego składu przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za swoja działalność przed Walnym Zebraniem.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji następuje na najbliższym Walnym Zebraniu KLIR.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów.
§18
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) prowadzenie kontroli i ocena działalności Zarządu KLIR,
b) zgłaszanie uwag i wniosków w sprawie działalności Zarządu KLIR,
c) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym w przypadku, gdy Zarząd podejmuje uchwały sprzeczne z postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami.
§19
1. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działalności Zarządu KLIR conajmniej raz w roku oraz każdorazowo na zakończenie kadencji.
2. Wyniki kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym Zebraniu w formie pisemnego sprawozdania. Przyjęcie sprawozdania następuje w trybie uchwały Walnego Zebrania
§20
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków. Na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego składu przewodniczącego.
2. Sąd Koleżeński za swoją działalność Jest odpowiedzialny przed Walny Zebraniem.
3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.
4. Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji następuje na najbliższym Walnym Zebraniu KLIR.
5. Uchwały Sądu Koleżeńskiego są podejmowane zwykłą większością głosów.
§21
1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie wniosków w sprawach naruszania etyki oraz konfliktów pomiędzy członkami KLIR.
2. W zależności od wyników przeprowadzonego postępowania Sąd Koleżeński może wydać orzeczenie nałożenia na członka KLIR kary:
a) nagany,
b) okresowego zawieszenia w prawach członka KLIR,
c) skreślenia z listy członków KLIR.
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca.
IV. Majątek i fundusze „KLIR”
§22
1. Majątek KLIR stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Majątek KLIR powstaje z:
a) wpisowego i składek członkowskich,
b) dochodów z majątku KLIR,
c) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
d) dochodów z działalności statutowej,
e) dochodów z działalności gospodarczej.
§23
1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa i jednego z członków Zarządu.
2. Dla dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczegółowych mogą być ustanowieni przez Zarząd KLIR pełnomocnicy spośród członków Zarządu.
V. Postanowienia końcowe i przejściowe
§24
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmie Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności conajmniej połowy członków KLIR uprawnionych do głosowania.
§25
1. Uchwalę o rozwiązaniu KLIR może podjąć Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Klubu Inżynierii Ruchu uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania się KLIR, likwidacja następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, a majątek KLIR pozostały po uregulowaniu zobowiązań zostanie przekazany na cele określone uchwałą ostatniego Walnego Zebrania.