Statut

I. Postanowienia  ogólne

§1.

1. Klub Inżynierii Ruchu, zwany dalej KLIR, jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem zrzeszającym osoby zainteresowane inżynierią ruchu z racji wykonywanego zawodu albo ze względu na współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie inżynierii ruchu.

2. Terenem działania KLIR jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w celu właściwej realizacji zadań statutowych, KLIR może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

2a. Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu może używać nazwy skróconej KLIR.

3. Siedzibą Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu jest Wysogotowo.

4. KLIR posiada odznakę organizacyjną, prawnie zastrzeżony znak firmowy (emblemat). Wzór znaku i określa załącznik nr 1 do Statutu.

§2.

1. KLIR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw  KLIR może zatrudniać pracowników.

§3.

1. Głównym celem działania KLIR jest integracja środowiska związanego z tą dziedziną techniki z równoczesnym pogłębianiem wiedzy i podnoszeniem poziomu merytorycznego członków Klubu, a w szczególności:

a) umacnianie i utrwalanie poczucia więzi zawodowej w tym środowisku;

b) wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów merytorycznych;

c) organizowanie wymiany oraz dostępu do materiałów i opracowań pomocnych w działalności inżynierów ruchu;

d) popularyzacja idei tanich i efektywnych rozwiązań transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań i rozwiązań gwarantujących obniżenie poziomu zagrożenia wypadkowego;

e) popularyzacja idei humanizacji projektowania, a w szczególności wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz ochrony środowiska naturalnego i miejskiego;

f) reprezentowanie szeroko rozumianych interesów środowiska inżynierów ruchu na zewnątrz, a zwłaszcza ochrona prestiżu zawodu inżyniera ruchu;

g) popularyzacja prawidłowych zachowań i kultury użytkowników systemów transportowych.

2. KLIR realizuje założone cele przez:

a) organizowanie różnych form kontaktów koleżeńskich i współpracy członków;

b) organizowanie ochrony prawnej członków oraz moralnego i materialnego wsparcia potrzebujących;

c) udzielanie porad i konsultacji oraz pomoc w wyborze ekspertów z danego zakresu;

d) opracowanie i prezentowanie wspólnych opinii i stanowisk środowiska;

e) wydawanie i rozpowszechnianie informatora KLIR;

f) okresowe organizowanie seminariów i spotkań członków KLIR połączonych z dyskusją nad wybranymi problemami merytorycznymi (ogólnymi i lokalnymi);

g) organizowanie i prowadzenie różnych form szkolenia członków;

h) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;

i) prowadzenie orzecznictwa i doradztwa technicznego, usług technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych;

j) udzielanie prawa do powoływania się na poparcie KLIR osobom fizycznym i prawnym gwarantującym wysoki poziom świadczonych usług oraz ich promowanie;

k) współpracę i wymianę doświadczeń z odpowiednimi organizacjami w kraju i zagranicą;

l) inne działania na rzecz Klubu i jego członków.

II. Członkowie, ich  prawa  i  obowiązki

§4.

Członkowie KLIR dzielą się na:

a) założycieli,

b) zwyczajnych,

c) wspierających,

d) honorowych,

§5.

1. Członkiem założycielem KLIR jest osoba, która aktywnie uczestniczyła w tworzeniu Klubu i wpisała się na listę założycieli.

2. Członkowie założyciele mają prawo do:

a) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz KLIR;

b) udziału we wszystkich formach działania KLIR;

c) korzystania z pomocy KLIR;

d) noszenia odznaki organizacyjnej KLIR.

§6.

1. Członkiem zwyczajnym KLIR może być każda osoba pełnoletnia zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, która spełnia warunki określone w § 1. 1 Statutu.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd KLIR;

a) na podstawie pisemnej deklaracji osoby pragnącej należeć do Klubu, potwierdzonej przez dwóch członków KLIR, w tym przynajmniej jednego członka założyciela lub członka z minimum 10-cio letnim stażem członkowskim,

oraz

b) po wniesieniu wpisowego, którego wysokość określa Walne Zebranie członków KLIR.

3. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) czynnego, a po odbyciu stażu członkowskiego także do biernego wyboru do władz KLIR;

b) udziału we wszystkich formach działania KLIR ;

c) korzystania z pomocy KLIR;

d) noszenia odznaki organizacyjnej KLIR.

§7.

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie KLIR większością 2/3 głosów, członkom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka założyciela oraz:

a) posiada prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu;

b) zwolniony jest ze składek członkowskich.

§8.

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana statutową działalnością KLIR , która pisemnie zadeklarowała stałe poparcie finansowe na rzecz Klubu i została przyjęta przez Zarząd KLIR.

2. Członkowie wspierający mają prawo do:

a) udziału we wszystkich formach działalności KLIR;

b) korzystania z pomocy KLIR (opinie, ekspertyzy, konsultacje itp.);

c) rekomendacji KLIR.

3. Brak aktywności Członka wspierającego w okresie 2 lat, skutkuje automatycznym skreśleniem z listy Członków wspierających.

§9

Członek KLIR zobowiązany jest do:

a) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych;

b) przestrzegania zasad etyki ogólnoludzkiej i zawodowej;

c) dbania o dobro i dobre imię KLIR;

d) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz;

e) regularnego opłacania składek członkowskich;

f) wywiązywania się z innych obowiązków i świadczeń uchwalonych przez Walne Zebranie KLIR.

§10.

1. Członkostwo KLIR ustaje w razie:

a) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi KLIR,

b) dobrowolnego wystąpienia na piśmie do Zarządu KLIR o zawieszenie swojego członkostwa w KLIR,

c) skreślenia przez Zarząd Klubu na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich za jeden rok, mimo pisemnego upomnienia,

d) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

e) śmierci członka KLIR.

2. Członek skreślony na skutek zalegania z opłatą składek może być ponownie przyjęty z zachowaniem ciągłości stażu po uregulowaniu wszystkich zaległości finansowych;

3. Członek wykluczony może być ponownie przyjęty w poczet członków KLIR na warunkach nowowstępującego, jednak nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty wykluczenia.

4. Członek skreślony może być ponownie przyjęty w poczet członków KLIR na warunkach nowowstępującego, jednak nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty skreślenia.

 

III.   Struktura  organizacyjna  i  władze  stowarzyszenia

§11.

KLIR  jest  organizacją  jednolitą  w  całej  Polsce  (bez  jednostek terenowych). Dla realizacji konkretnych przedsięwzięć lub celów statutowych mogą być tworzone, stałe lub tymczasowe, grupy i zespoły KLIR.

§12.

Władzami Klubu Inżynierii Ruchu są:

a) Walne Zebranie KLIR;

b) Zarząd KLIR;

c) Komisja Rewizyjna KLIR;

d) Sąd Koleżeński KLIR.

§13.

1. Walne Zebranie jest najwyższym organem KLIR sprawującym nadzór i kontrolę nad jego działalnością.

2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z prawem głosu wszyscy członkowie KLIR (założyciele zwyczajni, honorowi i wspierający) oraz, jako obserwatorzy, goście zaproszeni przez Zarząd KLIR.

3. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należą sprawy:

a) powoływania i odwoływania Prezesa KLIR, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;

b) zatwierdzania ramowych planów i programów działania oraz sprawozdań z ich wykonania;

c) udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

d) podejmowania uchwał o zmianie statutu;

e) podejmowania uchwał o rozwiązaniu KLIR;

f) rozpatrywania odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;

g) uchwalania regulaminów pracy, wysokości składek i opłat, warunków i wysokości stosowanych ulg oraz innych dokumentów i wytycznych do pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

4. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd KLIR co najmniej raz w roku, pisemnie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

4.1 Zarząd zwołuje Walne Zebranie w pierwszym i drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie, w przypadku braku obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.”

5. Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co 4 lata.

6. Walne Zebranie może być zwołane w trybie nadzwyczajnym, na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu lub minimum 20 innych członków KLIR albo uchwałą Komisji Rewizyjnej, w terminie 2 miesięcy od daty wpływu wniosku do Zarządu.

7. W walnym zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

8.

Uchwały Walnego Zebrania, z wyłączeniem przypadków określonych w Statucie, są podejmowane zwykłą większością głosów:

– przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,

– bez względu na liczbę obecnych Członków w drugim terminie.

§14.

1. Zarząd kieruje działalnością KLIR w okresie między Walnymi Zebraniami.

2. Zarząd KLIR składa się z prezesa i 6 członków wybranych przez Walne Zebranie.

3. Prezes wyznacza spośród członków Zarządu dwóch wiceprezesów, w tym swego zastępcę.

4. Zarząd jest odpowiedzialny za swoją działalność przed Walnym Zebraniem KLIR.

5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§15.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia KLIR w okresie między walnymi Zebraniami uprawniony jest Prezes KLIR lub łącznie 2 Członków Zarządu.

§16.

1. W przypadku ustąpienia prezesa KLIR w okresie między Walnymi Zebraniami, funkcję prezesa przejmuje jeden z wiceprezesów wybrany przez Zarząd.

2. Uzupełnienie składu Zarządu, w okresie trwania kadencji, w tym wybór prezesa w przypadku wymienionym w ust.2., następuje na najbliższym Walnym Zebraniu KLIR.

§17.

1. Zebrania Zarządu KLIR powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.

2. W zebraniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie KLIR.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków (quorum).

4. Za czynności związane z pełnioną funkcją, członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonych przez Walne Zebranie KLIR.

5. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej KLIR wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.

§18.

Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie interesów KLIR na zewnątrz;

b) opracowywanie planów działalności merytorycznej oraz preliminiarza wpływów i wydatków;

c) przyjmowanie nowych członków oraz powoływanie grup i zespołów KLIR;

d) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania albo zbywania majątku lub obciążenia majątku nieruchomego;

e) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do współpracy lub o inicjatywach i działaniach wspólnych z innymi organizacjami lub stowarzyszeniami.

§19.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego składu przewodniczącego.

2. Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji następuje na najbliższym Walnym Zebraniu KLIR.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków.

§20.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) prowadzenie kontroli i ocena działalności Zarządu KLIR;

b) zgłaszanie uwag i wniosków w sprawie działalności Zarządu KLIR;

c) wnioskowanie i zwołanie Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym w przypadku, gdy Zarząd podejmuje uchwały sprzeczne z postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami.

§21.

1. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działalności Zarządu KLIR co najmniej raz w roku oraz każdorazowo na zakończenie kadencji.

2. Wyniki kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym Zebraniu w formie pisemnego sprawozdania. Przyjęcie sprawozdania następuje w trybie uchwały Walnego Zebrania.

§22.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków. Na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego składu przewodniczącego.

2. Sąd Koleżeński za swoją działalność jest odpowiedzialny przed Walnym Zebraniem.

3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.

4. Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji następuje na najbliższym Walnym Zebraniu KLIR.

5. Uchwały Sądu Koleżeńskiego są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków.

§23.

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie wniosków w sprawach naruszania etyki oraz konfliktów pomiędzy członkami KLIR.

2. W zależności od wyników przeprowadzonego postępowania Sąd Koleżeński może wydać orzeczenie nałożenia na członka KLIR kary:

a) nagany;

b) okresowego zawieszenia w prawach członka KLIR;

c) skreślenia z listy członków KLIR.

3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca.

IV. Majątek i  fundusze  „KLIR”

§24.

1. Majątek KLIR stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Majątek KLIR powstaje z:

a) wpisowego i składek członkowskich;

b) dochodów z majątku KLIR;

c) dotacji, darowizn, spadków i zapisów;

d) dochodów z działalności statutowej;

§25.

1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa i jego członków Zarządu.

2. Dla dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczegółowych mogą być ustanowieni przez Zarząd KLIR pełnomocnicy.

V. Postanowienia końcowe  i  przejściowe

§26.

Uchwałę   w   sprawie   zmiany  Statutu  podejmuje  Walne  Zebranie  większością  2/3  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków  KLIR  uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§27.

1. Uchwałę o  rozwiązaniu  KLIR  podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków KLIR uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

2. W przypadku rozwiązania się KLIR, likwidacja następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, a majątek KLIR powstały po uregulowaniu zobowiązań zostanie przekazany na cele określone uchwałą ostatniego Walnego Zebrania.