maj 2018 – KLIR a RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”. W związku z tym na podstawie art. 13 tego Rozporządzenia podajemy poniżej informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu (KLIR).
1. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu KLIR z siedzibą w Przeźmierowie.
2. Dane kontaktowe aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych: e-mail stowarzyszenie.klir@gmail.com ;
telefon komórkowy do Sekretarza 664-054-777.
3. KLIR przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) w przypadku kiedy dana osoba złożyła pisemną deklarację przynależności do stowarzyszenia – w celu realizowania swoich zadań statutowych, tj. aby monitorować liczebność członków stowarzyszenia, sprawdzać, czy dana osoba spełnia kryteria niezbędne do przyjęcia jej na członka organizacji, a także aby utrzymywać kontakt z członkami (m.in.. w celu obowiązkowego pozyskiwania składek i zawiadamiania o seminarium czy walnym zebraniu) oraz wystawiać certyfikaty i rachunki czy też faktury.
b) w przypadku zawartej ze stowarzyszeniem KLIR umowy – w celu realizacji tej umowy.
4. Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów tj.:
a) w zakresie wewnętrznych celów stowarzyszenia przez okres niezbędny do realizacji swoich działań lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
b) w zakresie realizacji zawartej z KLIR umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem przez KLIR danych osobowych przysługuje zainteresowanym osobom prawo:
– dostępu do treści danych (art. 15 Rozporządzenia)
– do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia)
– do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia)
– do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia)
– do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia).
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia)
6. W przypadku, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie zainteresowanej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KLIR danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia w poczet członków KLIR lub zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przynależenia do KLIR lub zawarcia umowy z KLIR.